icon總幹事

黃昭欽

學歷:國立台灣海洋大學漁業科學研究所碩士班
           國立台灣海洋大學漁業科學系
           國立高雄海專 漁業科
經歷:高雄區漁會總幹事
           台灣區遠洋鮪魚公會 總幹事
           財團法人台灣鮪魚產銷發展基金會 執行長
           台灣水產協會 監事
           台灣水產協會 秘書長